EnergieWest

PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Energiewest. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige
informatie kan vinden.
Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacy beleid.

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:
● op te vragen en in te kijken,
● te (laten) wijzigen,
● te (laten) schrappen.

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.
Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.
Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

Hoe laat je je rechten gelden?
Dit kan door een eenvoudig verzoekt te mailen naar info@energiewest.be.
Vermeld steeds:
● Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
● E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
● Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

Zo verwerken we jouw gegevens
De verwerkingsverantwoordelijke is:
● Pascal Hallumiez, Energiewest
● Onder de vennootschap Energiewest Bv
● Oostendesteenweg 149, 8480 Eernegem
● +32 486 83 80 93
info@energiewest.be

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door volgende gegevensverwerkers (die
ook de GDPR-regels naleven).
Pascal Hallumiez, Energiewest Bv , info@energiewest.be

Welke gegevens worden verzameld?
Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald
deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.
Dat kan zijn:
● voornaam en naam
● e-mailadres
● woonadres
● werkadres
● telefoonnummer
● btw-nummer
In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *),
deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren.
Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut
nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult.
Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder)
worden geen marketingprofielen aangemaakt.

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?
Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:
● Email: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).
Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.

Hoe lang worden je gegevens
Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te
verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 10 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.bijgehouden?

Doorgifte aan derden
Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel
gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een
verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening
en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van
persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel
waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief
versturen, product aankopen, dienst boeken …) of als dit wettelijk verplicht en
toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor:

● het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. boeking software, verkoopsoftware …);
● het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Als je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, worden je persoonsgegevens gedeeld met derden, bijvoorbeeld: xxxxx, xxxxxx en xxxxxx. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk
doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, behalve Mailchimp en Google.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

of

Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online activiteiten van je minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.

Beveiliging van gegevens
De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het
netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Iedereen die namens Energiewest jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Alle medewerkers van Energiewest zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens
Tijdens een bezoek aan deze website worden geen gegevens op geslaan over het gebruik van de website.

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van functionele en analytische cookies.
Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.
Facebook, Twitter en andere sociale media
Op deze site staan geen deelknoppen voor sociale medianetwerken.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 04 april 2021

Als het misgaat …
We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.
Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Klachten
Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan info@energiewest.be en we zoeken een oplossing.
Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacy commissie, Vlaamse Toezichtcommissie.

 
Scroll naar boven