EnergieWest

Energiewest logo

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

De klant verklaart de algemene voorwaarden gelezen en ontvangen te hebben en hiermee akkoord te zijn. Het ondertekenen van de overeenkomst is bindend. De offerte is steeds 30 dagen geldig na opmaak ervan. De overeenkomst is pas bindend na goedkeuring van één van de zaakvoerders van EnergieWest en na ontvangst van de voorschotfactuur of een bevestiging aan de klant per mail.

Betalingsvoorwaarden:

Voorschot van 30% na ontvangst van uw voorschotfactuur, 70% moet betaald worden na de aansluiting door de elektricien (binnen de 5 dagen op rekening) en het in werking stellen van uw systeem. De keuring van het systeem staat los van de betaling van de eindfactuur. Facturen zijn steeds te betalen binnen de 5
dagen na ontvangst. Bij platte daken is er steeds een lift nodig als het hoger is dan 1 verdiep (vanaf 6m) , ook voor daken vanaf 3 verdiepingen (hoger dan 6,5m van maaiveld tot dakgoot) zal er na overleg met de uitvoerders een lift voorzien worden. Deze lift is ten laste van de klant en moet ook worden voorzien door de klant, tenzij anders overeengekomen met de consulent van EnergieWest.

Het huren van een lift kost meestal tussen de 120 en 450 euro per dag, indien deze niet voorzien is in de overeenkomst zal deze extra gefactureerd worden bij uw eindfactuur. Materiaal en werkuren die niet eigen zijn aan de overeenkomst zullen in opleg gefactureerd worden.

Grond en/of betonwerken zijn nooit inbegrepen in uw overeenkomst.De bestaande AARDING moet in orde zijn om te kunnen keuren, indien dit niet zo is en de installatie werd voor deze afgekeurd is deze kost ten laste van de klant, ook de kosten van de herkeuring zijn ten laste van de klant. Kabels voor tuinopstellingen zijn altijd in regie, de kostprijs is afhankelijk van de dagprijs van het koper, graafwerken zijn steeds ten laste van de klant en zullen dus nooit in de prijs inbegrepen zijn. Alle opbrengsten zijn indicatief en afhankelijk van omgevingselementen zoals bvb schaduw.De overeenkomst werd opgesteld in de veronderstelling dat het dak in goede staat verkeert. Bij vaststellingen van onvolkomenheden van de constructie of eventueel gezondheidsbedreigende omstandigheden zullen de werken gestaakt worden tot de klant deze verholpen heeft. Op dit moment zal er een tussentijdse factuur gemaakt worden van de reeds uitgevoerde werken met een minimum van 50% van het totaal bedrag.

Vertragingen te wijten aan bvb klimatologische omstandigheden of bvb wespenesten zullen geen aanleiding geven tot schadevergoeding voor de klant. Bij plaatsing dient u als klant voldoende pannen/leien/golfplaten te voorzien, voldoende parkeerplaats voor de deur of oprit moet voorzien zijn voor aankomst van de uitvoerders, alle kosten daaraan verbonden zijn en laste van de klant. Bij het niet aanwezig zijn op de gemaakte afspraak voor uitvoering vzal de klant een factuur ontvangen voor de verloren uren en verloren gereden kilometers van onze uitvoerders. Op de factuur zal een aparte regel voorzien zijn voor de milieubijdrage (soort recupel) die wettelijk verplicht te betalen is aan PV-cycle, deze zit inbegrepen in uw getekende overeenkomst. De klant bevestigt dat het dak geen asbest bevat.

Eigendomsvoorbehoud:

Zelfs na incorporatie blijven de geplaatse materialen en goederen eigendom van EnergieWest zolang deze niet volledig betaald werden. EnergieWest kan bij niet tijdige betaling de goederen zonder toestemming van de klant terug losmaken en meenemen. De betaalde voorschotten zullen ingehouden worden als vergoeding voor de geleverde prestaties. Bij een beroep op het recht op terugneming zal de klant bij gewone en bij aangetekend schrijven hiervan op de hoogte gebracht worden. De klant zal worden geacht dat na 3 dagen na verzending van dit schrijven hij voldoende op de hoogte werd gebracht . Schade ingevolge het afnemen van de PV installatie kan men niet verhalen op Energiewest. Regenweer, vorst, sneeuw of storm geven aanleiding tot verlet. Wij als EnergieWest zullen bepalen of er al dan niet kan gewerkt worden op deze dagen, de klant kan geen boete of schadevergoeding ontvangen voor een vertraagde oplevering door deze omstandigheden of doordat de gekochte goederen niet tijdig geleverd worden door de groothandels of fabrikanten. Indien de bestelde vermogens niet meer beschikbaar zijn bij de fabrikanten zullen andere panelen aangeboden worden van hetzelfde type maar met een ander vermogen, de prijs zal verrekend worden in wp (watt/piek), dit kan betekenen dat de klant een kleine meer-of minprijs zou betalen bij een hoger of lager vermogen. Energiewest is niet verantwoordelijk voor de garantie, de garantie valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant. Alleen de rechtbanken van Brugge zijn bevoegd bij geschil.

 
Scroll naar boven