EnergieWest

Energiewest logo

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Afsluiten van de verkoop
De klant verklaart de algemene voorwaarden gelezen en ontvangen te hebben en hiermee akkoord te zijn. De verkoopovereenkomst komt tot stand bij de ondertekening ervan onder de hierna vermelde algemene voorwaarden. De offerte is geldig tot 30 dagen na opmaak ervan. De overeenkomst is pas bindend na goedkeuring van één van de bestuurders van EnergieWest en na ontvangst van de voorschotfactuur of een bevestiging aan de klant per mail. De verkoopovereenkomst gaat ervan uit dat de werken in 1 fase zullen gebeuren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij latere opdeling van de werken in verschillende fases op vraag van de koper kan een supplement aangerekend worden, in welk geval onder meer rekening gehouden zal worden met stockagekosten, bijkomende verplaatsingskosten en behandelingskosten. Onze prijscalculatie is op basis van gegevens door de koper verstrekt en geldt ten indicatieve titel. Indien bij de effectieve opstart/uitvoering van het dossier blijkt dat deze gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid, zal de verkoper de koper hiervan in kennis stellen en de prijstechnische gevolgen hiervan voorleggen aan de koper. De gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts, voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst.

2. Oplevering, aansprakelijkheid en waarborgen
De koper dient alle leveringen van de verkoper grondig te (laten) controleren bij de inontvangstname van de goederen c.q. onmiddellijk na de beëindiging van de levering en plaatsing. Invoering van goederen geldt als aanvaarding. Onverminderd eerdere aanvaarding, worden goederen en diensten onherroepelijk geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan schriftelijke klacht per aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na in ontvangstname c.q. beëindiging van de levering en plaatsing. Aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken, waaronder verstaan worden alle gebreken die na grondig onderzoek kunnen worden ontdekt. Bij de vaststelling van enig gebrek, zichtbaar of verborgen, mogen de geleverde of herstelde delen niet gedemonteerd worden of enige handeling worden uitgevoerd, buiten de tegenwoordigheid van de verkoper. De materiële vaststelling van het voorwerp van de klacht moet tegensprekelijk gebeuren. De waarborg van de verkoper vervalt en houdt dus op te bestaan wanneer het werk en/of de leveringen beschadigd worden door oorzaken welke vreemd zijn aan prestaties van de verkoper o.m. en in alle geval: 2.4.1. Indien dit werk of die leveringen behandeld, hersteld, gewijzigd, vervangen of gedemonteerd werden door een ander persoon dan de verkoper en zonder diens akkoord. 2.4.2. Indien de door de verkoper bewerkte en geleverde stukken op abnormale wijze behandeld werden. 2.4.3. Indien er een tekort aan normaal onderhoud was. In beginsel wordt de garantie uitgevoerd door herstellingen in natura door de verkoper, zonder enige geldelijke verantwoordelijkheid. De verkoper is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfsstoring, genotsderving en andere onkosten, derving van elektriciteitsproductie of inkomsten en dergelijke) of gevolgschade door welke oorzaak ook ontstaan. De koper kan alleen beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen tegenover de verkoper heeft voldaan. Een klacht van welke aard dan ook kan nooit de opschorting van betalingen door de koper verantwoorden. De verkoper geeft geen garantie op eventuele kleurverschillen die te merken zijn bij de zonnepanelen.

3. Garantieregeling voor consumenten
De koper-consument geniet het voordeel van de wettelijke garantie conform artikelen 1649bis tot en met 1649octies B.W. Elk gebrek aan overeenstemming, waarvan in bovenvermelde artikelen sprake, moet binnen een termijn van twee maanden, na kennisname van het gebrek door de koper, aan de verkoper worden medegedeeld.

4. Levering(stermijn)
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomsten, zijn alle termijnen en data benaderend. Vertragingen geven de koper in geen geval het recht, de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren of de overeenkomst te verbreken/ontbinden; zij kunnen evenmin aanleiding geven tot prijsvermindering of tot betaling van om het even welke schadevergoeding in hoofde van de verkoper. Onder “levering” dient daarbij te worden verstaan, de datum waarop de hoofdbestelling geleverd wordt en niet de datum van eventuele afwerking. De leveringstermijnen zullen geschorst worden in geval de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd. Regenweer, vorst, sneeuw of storm geven aanleiding tot verlet. De klant is akkoord dat EnergieWest zelf bepaalt of er al dan niet kan gewerkt worden op deze dagen. De klant kan geen schadevergoeding ontvangen voor een vertraagde oplevering door deze omstandigheden of doordat de gekochte goederen niet tijdig geleverd worden door de groothandels of fabrikanten. Indien de bestelde vermogens niet meer beschikbaar zijn bij de fabrikanten zullen andere panelen aangeboden worden van hetzelfde type maar met een ander vermogen, de prijs zal verrekend worden in wp (watt/piek), dit kan betekenen dat de klant een meer- of minprijs zou betalen bij een hoger of lager vermogen. Energiewest is niet verantwoordelijk voor de productgarantie die steeds onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt.

5. Facturatie en betaling
Voorschot van 30% na ontvangst van uw voorschotfactuur, 70% moet betaald worden na de aansluiting door de elektricien (binnen de 5 dagen op rekening) en het in werking stellen van uw systeem. De keuring van het systeem staat los van de betaling van de eindfactuur. Materiaal en werkuren die niet eigen zijn aan de overeenkomst zullen in opleg gefactureerd worden. Facturen zijn steeds te betalen binnen de 5 dagen na ontvangst. Onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding wordt de koper onweerlegbaar geacht een factuur van de verkoper aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd protest binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de vennootschap. De niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van een factuur of van een handelseffect heeft tot gevolg dat: 5.6.1. alle overige openstaande vorderingen, met inbegrip van nog niet vervallen wissels, onmiddellijk opeisbaar worden; 5.6.2. alle door de verkoper verleende kortingen en betalingsfaciliteiten vervallen; 5.6.3. ten aanzien van verkopen die niet onder het toepassingsgebied vallen van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (waaronder verkopen aan de consumenten) zullen alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest afwerpen gelijk aan 12%. 5.6.4. In B2B context zal bij niet-betaling van het factuurbedrag op de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn van 1% per maand op het openstaand factuurbedrag, alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 50 euro en onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van een hogere werkelijk geleden schade. 5.6.5. In B2C context zal bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag een eerste kosteloze herinnering worden verstuurd met vermelding van het verschuldigde saldo en het bedrag van het onderstaande schadebeding (forfaitaire vergoeding + interesten) dat zal worden geëist bij niet-betaling binnen een termijn van 14 kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag na verzending van de eerste herinnering of wanneer de eerste herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, binnen de 14 kalenderdagen na de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden. Vanaf een tweede herinnering is een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van (a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is; (b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is; (c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is. Energiewest Bv Versie 01/10/2023 Oostendesteenweg 149 BE 0704 834 662 8480 Eernegem Daarbovenop is ook een verwijlinterest verschuldigd vanaf de dag die volgt op de dag waarop de eerste kosteloze herinnering is verzonden ten belope van de referentie-interestvoet vermeerderd met 8 procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In het geval Energiewest haar contractuele verplichtingen niet zou nakomen (zoals de tijdige/correcte uitvoering van de werken), heeft de consument na Energiewest daartoe voorafgaandelijk te hebben in gebreke gesteld het wederkerige recht op eenzelfde vergoeding ten belope van de voornoemde bedragen onder (a), (b) of (c), onverminderd het recht van de consument om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van de hogere werkelijk geleden schade.

6. Eigendomsvoorbehoud
Zelfs na incorporatie blijven de onbetaalde geplaatse materialen en goederen eigendom van de verkoper, die zich ten allen tijde op zijn eigendomsvoorbehoud kan beroepen. EnergieWest kan bij niet tijdige betaling de goederen zonder toestemming van de klant terug losmaken en meenemen. De betaalde voorschotten zullen ingehouden worden als vergoeding voor de geleverde prestaties. Bij een beroep op het recht op terugneming zal de klant bij gewone en bij aangetekend schrijven hiervan op de hoogte gebracht worden. Schade ingevolge het afnemen van de installatie kan men niet verhalen op Energiewest. Dit eigendomsvoorbehoud belet niet dat alle risico op de koper overgaat vanaf de totstandkoming van de overeenkomst of, bij niet-geïndividualiseerde goederen, vanaf de individualisatie ervan door de verkoper. De koper is aldus verantwoordelijk voor de geleverde goederen en staat in voor hun mogelijk verlies of beschadiging bv. door brand of diefstal dit vanaf de levering op de werf, zelfs indien de installaties nog niet zijn geplaatst. De koper draagt de verantwoordelijkheid voor de bewaking van de werf en het risico van de bewaring van de geleverde goederen tot aan de betaling. Er wordt aldus uitdrukkelijk afgeweken van de risicoregeling volgens artikelen 1788 tot 1791 Burgerlijk Wetboek.

7. Maatregelen bij plaatsing
De koper draagt op eigen kosten en risico zorg voor de toegankelijkheid, de voorafgaande ontruiming en het zorgvuldig afdekken en/of opbergen van de aanwezige huisraad in de lokalen waar de werken deels zullen uitgevoerd worden. De koper draagt zorg voor de tijdige aansluitingen van alle inrichtingen en nutsvoorzieningen, noodzakelijk voor de plaatsing van het product. Er dient voldoende parkeerplaats voorzien te worden door de klant om te kunnen installeren, er zijn steeds minimum 2 parkeerplaatsen nodig. Bij plaatsing dient u als klant voldoende pannen/leien/golfplaten te voorzien, voldoende parkeerplaats voor de deur of oprit moet voorzien zijn voor aankomst van de uitvoerders, alle kosten daaraan verbonden zijn en laste van de klant. Bij het niet aanwezig zijn op de gemaakte afspraak voor uitvoering zal de klant een factuur ontvangen voor de verloren uren en verloren gereden kilometers van onze uitvoerders. Bij platte daken is er steeds een lift nodig als het hoger is dan 1 verdiep (vanaf 6m) , ook voor daken vanaf 3 verdiepingen (hoger dan 6,5m van maaiveld tot dakgoot) zal er na overleg met de uitvoerders een lift voorzien worden. Deze lift is ten laste van de klant en moet ook worden voorzien door de klant, tenzij anders overeengekomen met de consulent van EnergieWest. Het huren van een lift kost 400 euro per dag, indien deze niet voorzien is in de overeenkomst zal deze extra gefactureerd worden bij uw eindfactuur. Grond en/of betonwerken zijn nooit inbegrepen in uw overeenkomst. De bestaande aarding moet in orde zijn om te kunnen keuren, indien dit niet zo is en de installatie werd voor deze afgekeurd is deze kost ten laste van de klant, ook de kosten van de herkeuring zijn ten laste van de klant. Kabels voor tuinopstellingen zijn altijd in regie, de kostprijs is afhankelijk van de dagprijs van het koper, graafwerken zijn steeds ten laste van de klant en zullen dus nooit in de prijs inbegrepen zijn. Alle opbrengsten zijn indicatief en afhankelijk van omgevingselementen zoals bv. schaduw. De overeenkomst werd opgesteld in de veronderstelling dat het dak in goede staat verkeert. Bij vaststellingen van onvolkomenheden van de constructie of eventueel gezondheidsbedreigende omstandigheden zullen de werken gestaakt worden tot de klant deze verholpen heeft. Op dit moment zal er een tussentijdse factuur gemaakt worden van de reeds uitgevoerde werken met een minimum van 50% van het totaal bedrag.

8. Verklaring
De koper verklaart en bevestigt uitdrukkelijk door zijn bestelling dat de daken voldoende stabiel zijn voor het dragen en bevestigen van de panelen. Indien bij de plaatsing de dakstructuur niet voldoende stabiel blijkt te zijn, zal de koper op eigen kosten de nodige werken laten uitvoeren. De koper bevestigt tevens op de hoogte te zijn dat het niet toegelaten is om zonnepanelen te plaatsen op daken met asbest. De koper bevestigt dat zijn dak asbestvrij is, en zal in geval van twijfel een labotest laten uitvoeren. De koper is in elke hypothese volledig aansprakelijk voor het geval alsnog zou blijken dat zijn dak asbest bevat en dient de verkoper hiervoor volledig te vrijwaren. De verkoper is tevens gerechtigd de uitvoering van de koop op te schorten als aanwezigheid van asbest blijkt of wordt vermoed.

9. Exoneratiebeding
De verkoper is niet aansprakelijk voor de schade aan het gebouw/inrichting van het gebouw tenzij in geval van opzet of grove nalatigheid. In het bijzonder is de verkoper niet aansprakelijk voor de afwerking van de verbinding tussen de zonnepanelen en de elektrische installatie, indien hiervoor bv. boringen dienen te worden uitgevoerd binnen de woning.

10. Dienst na verkoop
Gedurende de eerste drie maanden volgend op de plaatsing zal de verkoper gratis nazorg verlenen. Na het verstrijken van de drie maanden wordt tijdens de resterende garantieperiode een forfaitair bedrag aangerekend ten opzichte van vervoerskosten ten belope van 150,00 euro excl. btw alsook de gebruikte materialen en werkuren. Wanneer uit het plaatsbezoek van de verkoper blijkt dat het gaat om een interventie en/of herstelling onder garantie, zal de verkoper bovenvermelde vervoerskosten terugbetalen aan de koper.

11. Annulatiebeding
Verbreking van deze overeenkomst (o.a. annulatie) geeft de niet verbrekende partij recht op een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 30% op de overeengekomen totaalprijs. In geval van bewezen overmacht zijn betrokken partijen ontslagen van het betalen van een verbrekingsvergoeding. Geleverde goederen worden niet teruggenomen of geruild. Herhaald schriftelijk verzoek tot opmeting en/of plaatsing vanwege de verkoper zonder gevolg van de zijde van de koper, impliceert de eenzijdige verbreking lastens de koper, waarvoor de koper de verkoper schadeloos zal dienen te stellen conform de bovenvermelde paragraaf.

12. Bevoegdheidsclausule
Elk geschil tussen partijen valt onder de bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper.

13. Ongeldigheid van bedingen
Indien zou worden geoordeeld dat een beding van onderhavige algemene voorwaarden geheel of ten dele ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, zal dat geen invloed hebben op de andere clausules of bepalingen van deze overeenkomst. In voorkomend geval zullen partijen besprekingen met elkaar aanknopen teneinde de ongeldige, nietige of niet afdwingbare verbintenis zowel qua inhoud als qua bedoeling te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare verbintenis die qua gevolgen zo nauw mogelijk aansluit bij die ongeldige, nietige of niet afdwingbare verbintenis.
Scroll naar boven